Els nostres serveis

Acompanyant a l'empresari per cercar i trobar la millor solució

Mediació en conflictes

En els nostres dies les Organitzacions es conceben com un sistema dinàmic en permanent contacte amb el món exterior i en el que les incerteses derivades de les relacions establertes, afecten al seu funcionament tant interna com externament.

Lluny queda el concepte d’organització tipus piramidal, caracteritzada per un flux d’informació de d’alt a baix marcat per l’assumpció d’ordres dels comandaments que la formen.

Avui dia, a una Organització la defineix el compromís que assumeix cadascuna de les persones que integren aquesta màquina. Podríem dir que, seguir un objectiu comú i estar involucrat en les accions a desenvolupar, activa l’engranatge del sistema i  transmet el moviment necessari per donar-li un sentit propi.

En sistemes dinàmics on el flux de comunicació es considera una de les eines indispensables per aconseguir un funcionament òptim, no és inusual que apareguin postures discordants amb la intenció de manifestar el seu desacord amb els objectius plantejats.

De fet, el “conflicte” formaria part del dia a dia de l’organització per molt que s’intenti fer com si no passés res. Normalment no desapareix per sí sol. Ans al contrari, acaba per provocar més molèsties que la mateixa causa que l’ha originat.

En aquest escenari cobraria vida la figura del mediador.

Què es un mediador?

És una figura que assumeix la tasca de facilitar i ajudar als implicats en aquest procés, treballant junts per resoldre el conflicte evident i promoure el canvi. Al mateix temps, aporta eines per desenvolupar un model d’abordatge de conflictes futurs més resolutiu.

El seu treball està basat en l’acompanyament, és a dir, guiant en la cerca dels motius que han generat l’aparició de postures contràries, suggerint vies alternatives per arribar a un consens, identificant els interessos individuals i comuns, creant opcions de canvi,…

L’objectiu del mediador és arribar a una fi comú mitjançant l’aplicació del principi d’autonomia per part de tots els agents, com serien l’organització i els interessats.

Per què pot ser útil?

Existeixen diferents motius pels quals seria positiva la intervenció d’un consultor extern que assumeixi l’abordatge d’un conflicte:

  • L’objectivitat: la distància del problema i la no involucració en el tema, atorga una mirada neutra que, a més, constitueix un ajut a l’hora de posar a sobre de la taula assumptes delicats. No hi ha pressions laborals ni por a perdre el lloc de treball. 
  • Aquesta mateixa distància aporta al consultor una visió general totalment lliure d’influències que podrien distorsionar l’anàlisi de la situació en cas de ser part activa.
  • L’experiència del treball amb altres organitzacions li permet aportar noves visions i coneixements en la matèria.
  • Una figura externa, al estar exempta d’implicació, fa possible que sigui vista pels integrants de l’organització com a menys amenaçant i amb major credibilitat.

Quan?

El conflicte entès com un procés gestat en el temps i no com un resultat final, ens porta a la necessitat d’establir diferents tipus d’intervenció segons el moment:

  • Preventiu: tenim diferents variables susceptibles de crear ambients poc favorables i desitgem establir un protocol de resolució de conflictes genèric.
  • Negociador: el conflicte d’interessos és evident i la resolució està en una postura rígida en la que totes les parts veuen els seus interessos perduts o una de les parts guanya mentre l’altra perd. 
  • Facilitador: davant d’una disputa o mala relació que afecta al clima organitzacional apareix un tercer neutral que intercedeix per arribar a una solució satisfactòria.